Minami, Toshiyuki, Yuhei Kinehara, Osamu Morimura, Hidemi Kitai, Eriko Fujimoto, Yoshiki Negi, Shingo Kanemura, Eisuke Shibata, Koji Mikami, Takashi Yokoi, Kozo Kuribayashi, & Takashi Kijima. " Challenges for the development of immunotherapy in small-cell lung cancer." Medical Research Archives [Online], 6.6 (2018): n. pag. Web. 23 Feb. 2024