Ding, Shoujun, Qingli Zhang, Renqin Dou, Wenpeng Liu, Yufei Ma, Xiaofei Wang, Guihua Sun, Changjiang Gu, Jianqiao Luo, Renpeng Yan, & Dunlu Sun. " Progress of niobate laser materials." Quarterly Physics Review [Online], 4.3 (2018): n. pag. Web. 23 May. 2024